Καταστατικό
Get the Flash Player to see this rotator.
ΑΡΧΙΚΗ arrow ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ arrow Καταστατικό
AddThis Social Bookmark Button

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Το καταστατικό του Σωματείου με τον τίτλο « ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ » το οποίο αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 310/27.04.1922 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου σωματείων με αριθμό Β.Σ. 200, το οποίο έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 780/1926, 70/1932, 47/1952 αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού, στη συνέχεια καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου σωματείων με αριθμό Α.Μ. 1354 και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 764/1972 και 930/1997 αποφάσεις του Δικαστηρίου αυτού, μεταγλωττίζεται στη δημοτική και τροποποιείται εκ νέου με την υπ’ αριθμ.5404/6-10-2010. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΙΔΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 2

Ιδρύεται στον Πειραιά, από τους Κεφαλλήνες και τους Ιθακησίους που ζουν σε αυτή την πόλη, Σωματείο με τον τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», με έδρα την πόλη του Πειραιά.

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Αδελφότητας είναι :

Α) Η ηθική συμπαράσταση και η πνευματική ανάπτυξη των μελών της με τη διοργάνωση εκδρομών, διαλέξεων, γιορτών, την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης και γενικά εκδηλώσεων που έχουν σκοπό την προβολή του κεφαλληνιακού πνεύματος.

Β) Η βράβευση μελών ή παιδιών μελών, τα οποία έχουν ιδιαίτερη επίδοση στα γράμματα και τις καλές τέχνες.

Γ) Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών και όλων των Κεφαλλήνων και των Ιθακησίων.

Δ) Η ίδρυση χορωδίας, μαντολινάτας, καθώς και μουσικών, χορευτικών, ναυταθλητικών, θεατρικών τμημάτων που σκοπό έχουν την προαγωγή του πολιτισμού και την προβολή των πολιτιστικών παραδόσεων του τόπου μας, καθώς και η έκδοση εφημερίδας και η λειτουργία ιστοσελίδας της Αδελφότητας στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ (ΣΗΜΑΙΑ – ΛΑΒΑΡΟ)

ΑΡΘΡΟ 4

Η Αδελφότητα έχει δική της σημαία από μεταξωτό ύφασμα με τα εθνικά χρώματα και τον τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η οποία περιβάλλεται από χρυσά κρόσια και φέρεται πάνω σε μεταλλικό κοντάρι το οποίο καταλήγει σε σταυρό.

Επίσης έχει στην κατοχή της λάβαρο το οποίο φέρει στη μέση την εικόνα του ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ.

ΜΕΛΗ

Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5

α) Την Αδελφότητα αποτελούν μέλη τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά μέλη καθίστανται με την εγγραφή τους οι Κεφαλονίτες και οι Κεφαλονίτισσες, οι Ιθακήσιοι και οι Ιθακήσιες, που κατοικούν στην Αττική, καθώς και οι σύζυγοι Κεφαλονιτών και Ιθακησίων, δηλαδή οι γυναίκες που δεν κατάγονται από την Κεφαλονιά ή την Ιθάκη αλλά έχουν παντρευτεί Κεφαλονίτη ή Ιθακήσιο που είναι μέλος της Αδελφότητας. Τα εγγραφόμενα μέλη πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Δεν μπορεί να είναι μέλος της Αδελφότητας όποιος έχει στερηθεί με απόφαση Δικαστηρίου το δικαίωμα να ιδρύει συνεταιρισμούς ή ενώσεις προσώπων, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή .

β) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να είναι οι διαμένοντες εκτός Αττικής Κεφαλλονίτες και Ιθακήσιοι, οι οποίοι έχουν τα προσόντα των τακτικών μελών, με αίτησή τους.

γ) Επίτιμα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με πρόταση του Προέδρου ή δύο Συμβούλων ή πέντε τακτικών μελών αυτοί οι οποίοι παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στην Αδελφότητα ή μπορούν λόγω της θέσης και των γνώσεών τους να βοηθήσουν την Αδελφότητα ηθικά αλλά και υλικά. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να εκλεγεί ένας επίτιμος Πρόεδρος και δύο επίτιμοι αντιπρόεδροι.

Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6

Από τη στιγμή της εγγραφής τους, τα μέλη θεωρούνται τακτικά και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετά την παρέλευση τριών μηνών από την εγγραφή τους, εφόσον δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα για αδικήματα του κοινού Ποινικού Δικαίου.

Δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Συνελεύσεις, υπογράφοντας παρουσία στο ειδικό για αυτό βιβλίο, να εκφέρουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τη γνώμη τους για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Να διατυπώνουν την γνώμη τους εγγράφως και για κάθε θέμα που εμπίπτει στους σκοπούς της Αδελφότητας.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη δικαιούνται να παρίστανται μόνο στις Συνελεύσεις και να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8

Τα μέλη της Αδελφότητας είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού, να σέβονται τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και να εξυπηρετούν τους σκοπούς της Αδελφότητας.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα μέλη, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να εφοδιάζονται με κάρτα μέλους σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Αδελφότητας.

ΑΡΘΡΟ 10

Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ως δικαίωμα εγγραφής 3,00 ευρώ και στη συνέχεια 6,00 ευρώ ετησίως ως συνδρομή, ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ και σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ

ΑΡΘΡΟ 11

Τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και της συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.

Ε) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

Μέλος του οποίου αποδεδειγμένα η διαγωγή καθίσταται ασυμβίβαστη και αντιστρατευόμενη προς το σκοπό και τα συμφέροντα της Αδελφότητας ή έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση , διαγράφεται από το μητρώο της Αδελφότητας με πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ, στην οποία μπορεί να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, έχοντας το δικαίωμα της απολογίας.

Οι με αυτό τον τρόπο διαγραφέντες επανεγγράφονται μετά από απόφαση του Δ.Σ και έγκριση της Γ.Σ., η οποία θα πρέπει να έχει πεισθεί ότι δεν υφίστανται οι λόγοι οι οποίοι προκάλεσαν την διαγραφή.

ΣΤ) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Αδελφότητα όταν θελήσει, δηλώνοντας την επιθυμία του εγγράφως στο Δ.Σ., με την προϋπόθεση ότι θα έχει εξοφλήσει τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές του μέχρι και τον τελευταίο μήνα του έτους της διαγραφής του.

Ζ) ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 14

Τα μέλη τα οποία για οποιοδήποτε λόγο διαγράφηκαν, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την επανεγγραφή τους, καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής και τη νέα συνδρομή .

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 15

Οι πόροι της Αδελφότητας είναι :

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.

β) Οι μηνιαίες συνδρομές τους.

γ) Τα παράβολα τα οποία καταβάλλονται στις Αρχαιρεσίες.

δ) Κάθε έσοδο το οποίο προέρχεται από την περιουσία της Αδελφότητας.

ε) Οι τυχόν εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

Στ) Τα έσοδα που προέρχονται από γιορτές, χορούς, συναυλίες, διαλέξεις, εκδρομές, έκδοση περιοδικού και γενικά οφέλη που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και αν δεν αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, εφόσον δεν αντίκειται σ’ αυτό και στο νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι δωρεές προς την Αδελφότητα είναι επώνυμες. Η απόκτηση, εξ επαχθούς αιτίας, ακινήτων ή και κινητών σημαντικής αξίας κατά την κρίση του Δ.Σ., γίνεται πάντοτε με έγκριση της Γ.Σ.

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον, γίνονται δεκτές μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών, η οποία έχει ληφθεί με την πλειοψηφία του ½ και ενός τουλάχιστον από τα μέλη της Αδελφότητας. Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Αδελφότητας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξή της σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Οι κληρονομιές που καταλείπονται στην Αδελφότητα θα γίνονται δεκτές πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ της Αδελφότητας για ορισμένο σκοπό, θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση στα πλαίσια του προϋπολογισμού της Αδελφότητας, οι τυχόν δε πρόσοδοι που θα προέρχονται από αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους που θα έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής. Η περιουσία της Αδελφότητας δεν μπορεί να διατίθεται για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που προβλέπονται από το Καταστατικό.

Όσοι προσφέρουν είτε εφ’ άπαξ είτε σε δόσεις χρηματικό ποσό ή αντικείμενα αξίας μέχρι 3.000 ευρώ θα ανακηρύσσονται από την Συνέλευση δωρητές, από 15.000 ευρώ και πάνω, ευεργέτες και από 50.000 ευρώ και πάνω, μεγάλοι ευεργέτες.

ΑΡΘΡΟ 17

Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα ο οποίος θα αναρτηθεί στην αίθουσα της Αδελφότητας. Με τον ίδιο τρόπο θα αναρτώνται στην αίθουσα και σε εμφανές σημείο και οι φωτογραφίες των μεγάλων ευεργετών.

ΑΡΧΕΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

Το αρχείο της Αδελφότητας αποτελείται :

Α) Από τη σφραγίδα η οποία φέρει στη μέση την εικόνα του Κεφάλου και σε κύκλο την φράση «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Β) Από τα εξής βιβλία :

1) Μητρώο μελών

2) Πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων

3)Βιβλίο παρουσίας Δ.Σ κατά τις συνεδριάσεις

4) Βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.

5) Βιβλίο παρουσίας ολομέλειας των Γ.Σ

6) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

7) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εφορευτικής Επιτροπής

8) Βιβλίο Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής

9) Βιβλίο Ταμείου και τα αναγκαία λογιστικά βιβλία

10) Βιβλίο Κτηματολογίου κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αδελφότητας

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Οι συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Η τακτική είναι μία φορά τον χρόνο και γίνεται εντός του μηνός Φεβρουαρίου όπου υποβάλλεται ο απολογισμός του έτους που έληξε, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων και εγκρίνεται ο απολογισμός. Μετά υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους που αρχίζει. Κατόπιν και εφόσον το Δ.Σ. διανύει το τρίτο έτος της θητείας του και έχει αποφασισθεί η προκήρυξη αρχαιρεσιών , η Γ.Σ εκλέγει εφορευτική επιτροπή η οποία θα εποπτεύσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Δ.Σ.

Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκροτούνται όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί αυτό εγγράφως και με ορισμένα θέματα από το 1/20 τουλάχιστον των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους, οπότε σε αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 10 ημερών από την επίδοση της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 20

Τα ταμειακώς εντάξει μέλη καλούνται προ πέντε (5) ημερών μέσω της εφημερίδας και της ιστοσελίδας της Αδελφότητας αλλά και με σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται στο κτίριο της Αδελφότητας και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ¼ και ένα παραπάνω, από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται απαρτία, καλείται δεύτερη εντός οκτώ (8) ημερών και θεωρείται ότι αυτή βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από σαράντα (40).

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22

Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται ειδική απαρτία η οποία ορίζεται από το Νόμο, δηλαδή η παρουσία των μισών πλέον ενός (1) τουλάχιστον από τα ταμειακά εντάξει μέλη και η λήψη της απόφασης με την πλειοψηφία των ¾ .

ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23

Για προσωπικά, γενικώς, ζητήματα διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, για κάθε άλλο ζήτημα με ανάταση ή με ονομαστική κλήση κατά την κρίση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και, σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, η πρόταση απορρίπτεται. Για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης γίνεται συζήτηση και αποφασίζει η Γ.Σ. με πλειοψηφία των ¾.

ΑΡΘΡΟ 25

Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ., διαβάζονται και επικυρώνονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 26

Με τις αρχαιρεσίες εκλέγεται 11μελές Συμβούλιο ανά τριετία, με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται ένα (1) μήνα πριν από τη διεξαγωγή τους, διεξάγονται δε το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Η προκήρυξη τοιχοκολλάται στο γραφείο της Αδελφότητας, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Αδελφότητας και στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται πριν από δέκα (10) μέρες τουλάχιστον, στο γραφείο της Αδελφότητας, από τους ίδιους τους υποψηφίους ή αντ’ αυτών από πέντε (5) ταμειακώς εντάξει μέλη, ενώ καταβάλλεται και το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ως παράβολο. Το Δ.Σ., αφού έχει ελέγξει αυστηρά τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, προχωρά στην ανακήρυξη των υποψηφίων καταρτίζοντας το ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά, το δε επώνυμο των υποψηφίων τίθεται με κεφαλαία στοιχεία.

Το ψηφοδέλτιο εκτυπώνεται τέσσερις (4) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες και αφού σφραγιστεί, τοιχοκολλάται στο γραφείο της Αδελφότητας. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 29

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8.00 π.μ. και λήγει στις 19.00 μ.μ. εφ’ όσον δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς.

Οι εκλογείς, αφού πάρουν το ψηφοδέλτιο και μεταβούν σε ιδιαίτερο χώρο, σημειώνουν την προτίμησή τους στους υποψηφίους, έχοντας τη δυνατότητα να θέσουν από ένα (1) μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.

Επίσης άκυρο είναι και κάθε ψηφοδέλτιο που δεν έχει σφραγίδα και είναι ανόμοιο με τα ψηφοδέλτια της επιτροπής όπως και αυτό που καταφανώς φέρει σημεία που παραβιάζουν την μυστικότητα της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 30

Κατά την ψηφοφορία και κατά τη διαλογή των ψήφων δικαιούνται οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποί τους οι οποίοι έχουν οριστεί εγγράφως, να παρίστανται. Το Δ.Σ. δεν έχει καμία ανάμειξη κατά τη διαλογή.

ΑΡΘΡΟ 31

Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία, η Εφορευτική Επιτροπή προχωρά στη διαλογή, το δε αποτέλεσμα τοιχοκολλάται στο Γραφείο της Αδελφότητας και δημοσιεύεται στην εφημερίδα και την ιστοσελίδα της.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 32

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν μπορεί να είναι κάποιος μέλος του Δ.Σ. της Αδελφότητας όταν έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής απόφασης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας δεν μπορούν να παρέχουν με αμοιβή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτήν συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους μέσω της ανάληψης κάποιου έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς την Αδελφότητα.

Β) ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 33

Το Δ.Σ. που προκύπτει από τις αρχαιρεσίες, συνεδριάζει εντός επτά (7) ημερών, με πρόσκληση της Εφορευτικής Επιτροπής ή και αυτεπάγγελτα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια τον πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο και τον αναπληρωτή Έφορο και ορίζονται οι υπεύθυνοι των Τμημάτων.

Γ) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Δ.Σ., μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, προσκαλεί εγγράφως το παλιό Δ.Σ. και παραλαμβάνει από αυτό τη Διοίκηση και διαχείριση της Αδελφότητας, συντάσσοντας κανονικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται και από τις δύο Διοικήσεις.

Δ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 35

Το Δ.Σ. διευθύνει και διαχειρίζεται υπεύθυνα τις υποθέσεις της Αδελφότητας, εφαρμόζει το καταστατικό, αποφασίζει πότε θα συγκληθεί συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της. Αποφασίζει για τις δαπάνες που έχουν γίνει, εγκρίνει τις κατεπείγουσες οι οποίες έγιναν εντός του προϋπολογισμού. Συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε έτους, όπως και τον εσωτερικό κανονισμό που έχει εγκρίνει η Γ.Σ. που διέπει τα θέματα της Αδελφότητας σύμφωνα με το πνεύμα αυτού του Καταστατικού. Καταρτίζει επιτροπές για τη μελέτη και τη διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων της Αδελφότητας κατά την κρίση του Δ.Σ. Διορίζει τον Ειδικό Γραμματέα και εισπράκτορα. Λαμβάνει απαραιτήτως κάθε μήνα και σε τακτική συνεδρίαση γνώση της χρηματικής κατάστασης του Ταμείου. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ.και των Γ.Σ.

Συνεργάζεται με άλλα συγγενή ή ομοειδή Σωματεία, ιδιαίτερα Επτανησιακά, με σκοπό την προβολή και ανάπτυξη του κεφαλονίτικου και ιθακησιακού πνεύματος.

ΑΡΘΡΟ 36

Το Δ.Σ. αφού προσκληθεί εγγράφως από τον Πρόεδρο προ πέντε (5) ημερών, συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά τον μήνα. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη, σε έκτακτες δε συνεδριάσεις όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του, στις οποίες συζητούνται τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Εκτάκτως συγκαλείται όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος αναγκαίο ή αν το ζητήσουν εγγράφως τρείς (3) σύμβουλοι, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που κατατέθηκε η αίτηση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και με ονομαστική κλήση, σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση επαναλαμβάνεται και, σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, αυτή απορρίπτεται. Για προσωπικά θέματα διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

ΣΤ) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 37

Μέλος του Δ.Σ. που απέχει από τρείς τακτικές συνεδριάσεις, χωρίς να δικαιολογεί εγγράφως και έγκαιρα την απουσία του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του.

ΑΡΘΡΟ 38

Μέλος του Δ.Σ. που βλάπτει τα συμφέροντα της Αδελφότητας και γενικά δεν εκτελεί τα καθήκοντά του, εκπίπτει από το αξίωμά του με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών και με απόφαση της Συνέλευσης. Τα μέλη του Δ.Σ. που εκπίπτουν του αξιώματός τους ή απομακρύνονται για οποιοδήποτε λόγο, αντικαθίστανται από τους πέντε (5) κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 39

Αν ο αριθμός των τακτικών μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των έξι (6) ή ο συνολικός αριθμός μετά την κλήση των πέντε (5) επιλαχόντων μειωθεί κάτω των οκτώ (8), διενεργείται αναπληρωματική εκλογή για τα μέλη που λείπουν, ενώ τα τέως αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται τακτικά. Κατά το τελευταίο όμως εξάμηνο της θητείας, στις πιο πάνω περιπτώσεις, παραιτούνται υποχρεωτικά όλοι οι σύμβουλοι και διεξάγονται γενικές εκλογές .

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 40

1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αδελφότητα σε όλες της τις σχέσεις απέναντι σε κάθε Αρχή και απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Εφαρμόζει με συνέπεια τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου περί Σωματείων. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. ορίζοντας τα θέματα των συνεδριάσεων και την ολομέλεια των Συνελεύσεων, κανονίζοντας την ημερήσια διάταξη κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Προεδρεύει των συνελεύσεων και των συνεδριάσεων, τις διευθύνει κηρύσσοντας την έναρξη και την λήξη τους. Τηρεί την τάξη, δίνει τον λόγο σε αυτόν που τον ζήτησε και αφαιρεί τον λόγο από αυτόν που παρεκτρέπεται. Κηρύσσει τη συζήτηση περαιωμένη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Σε περίπτωση ανάγκης διακόπτει ή λύνει τη συνεδρίαση. Υπογράφει τα πρακτικά και κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Ελέγχει πάντοτε το αρχείο και το ταμείο της αδελφότητας, έχοντας δικαίωμα να λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντά της. Δίνει εντολές βάσει του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και γενικά έχει την ανώτατη εποπτεία για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Αδελφότητα.

2) Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 41

Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται, ο σύμβουλος που θα εκλεγεί από το Δ.Σ. Εάν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή πεθάνει ή απουσιάζει πέραν του τριμήνου χωρίς άδεια από το Δ.Σ., εκλέγεται νέος Πρόεδρος.

3) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 42

Ο Γεν Γραμματέας φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα της Αδελφότητας. Τηρεί το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το κτηματολόγιο, τα βιβλία παρουσίας Δ.Σ. και Γ..Σ. και τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., συντάσσει με ακρίβεια τα πρακτικά του Δ.Σ και των Γ.Σ., όντας υπεύθυνος για την τυχόν αλλοίωσή τους, φέρει σε πέρας όλη την αλληλογραφία, εκδίδει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα χρηματικά εντάλματα όπως και όλα τα εξερχόμενα έγγραφα τα οποία τηρούνται σε ιδιαίτερη αρχειοθήκη και έχει την εποπτεία του γραφείου. Εάν ο Γεν. Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας.

4) Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 43

Ο Ταμίας ενεργεί και υπογράφει κάθε είσπραξη, εκδίδοντας απόδειξη η οποία είναι αριθμημένη με σφραγίδα και η οποία αρχίζει κατ’ έτος με τον αριθμό 1 και η οποία φέρει τον τίτλο της Αδελφότητας και τη σφραγίδα της, τον αριθμό και τη χρονολογία της έγκρισης του Δ.Σ. και είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα και λαμβάνει σχετική επίσημη απόδειξη. Τηρεί βιβλίο Ταμείου εισπράξεων και δαπανών, αριθμημένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα, στο οποίο καταχωρεί με ακρίβεια και κατά σειρά κάθε είσπραξη και πληρωμή. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε μήνα και σε τακτική συνεδρίαση, λεπτομερή έκθεση της κατάστασης του ταμείου και, μετά την λήξη του έτους, τον Ισολογισμό. Κρατά στο Ταμείο του το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000) για τις ανάγκες της Αδελφότητας, ενώ το επιπλέον ποσόν πρέπει να το καταθέτει άμεσα στο εδώ υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στο όνομα της Αδελφότητας και σε πρώτη ζήτηση .

Κάθε ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα από αυτόν θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε τυχόν έλλειμμα που θα προκύψει κατά την διαχείρισή του. Εάν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους με ευθύνη του.

5) Ο ΕΦΟΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 44

Ο Έφορος μεριμνά για την καλή εμφάνιση του γραφείου, συντηρεί και φροντίζει τη βιβλιοθήκη, παρακολουθεί και προμηθεύεται βιβλία, έντυπα και δημοσιεύματα που αφορούν την Αδελφότητα και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και φροντίζει για την οργάνωση και διενέργεια γιορτών, χορών, συναυλιών, εκδρομών, συμμετέχοντας σε κάθε σχετική επιτροπή.

6) ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 45

Από το Δ.Σ. προσλαμβάνεται στην Αδελφότητα Ειδικός Γραμματέας. Ο χρόνος που θα απασχοληθεί και η αμοιβή του ρυθμίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ. σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν. Τα καθήκοντα εργασίας του Ειδικού Γραμματέα είναι η διεκπεραίωση οποιασδήποτε εργασίας του γραφείου της Αδελφότητας και των καθηκόντων του Γεν. Γραμματέα. Τα χρηματικά ποσά που εισπράττει μετά από εντολή του Ταμία αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά και παραδίδονται με απόδειξη στον Ταμία στο τέλος κάθε μήνα ή και πιο νωρίς όταν το ποσόν που έχει στα χέρια του είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Ο αριθμός των αποδείξεων από τις συνδρομές και από τις εγγραφές των μελών και οι μήνες που έχουν πληρωθεί, σημειώνονται απ’ αυτόν στο μητρώο μελών.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 46

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται με ψηφοφορία τον ίδιο χρόνο που γίνονται οι αρχαιρεσίες και με το ίδιο ψηφοδέλτιο.

Αυτή μετά την εκλογή της συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στα γραφεία της Αδελφότητας, συνεδριάζει και εκλέγει τον Προϊστάμενο και το Γραμματέα της. Έχει απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) μέλη της. Ο Ταμίας θέτει στη διάθεσή της όλα τα αναγκαία βιβλία και στη συνέχεια η Εξελεγκτική Επιτροπή προχωρά σε προσεκτικό έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης της Αδελφότητας, συντάσσοντας έκθεση στην οποία αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια τα αποτελέσματα του ελέγχου και την οποία υποβάλλει στην επόμενη τακτική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 47

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι όση και του Δ.Σ. (τριετής). Σε όλο το διάστημα της θητείας της έχει δικαίωμα να ελέγχει αυτοβούλως τον ταμία οποιαδήποτε στιγμή. Όποτε παρατηρήσει κάποια ανωμαλία, υποχρεούται να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο Δ.Σ., το οποίο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα και υποχρέωση να ελέγχει τη χρονική περίοδο της προηγούμενης θητείας, από την αρχή του έτους μέχρι τη διενέργεια των αρχαιρεσιών από τις οποίες αυτή προέκυψε.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 48

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης. Τα μέλη της Ε.Ε. απαγορεύεται να συνδέονται με συγγένεια με τους υποψήφιους συμβούλους μέχρι και του τρίτου βαθμού. Το Δ.Σ. αντικαθιστά το μέλος της Ε.Ε. που έχει συγγένεια, με το επόμενο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Η Ε.Ε. συγκροτούμενη σε σώμα εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της και διενεργεί τις γενικές ή μερικές αρχαιρεσίες του έτους, παραλαμβάνει με απόδειξη το πρωί της ημέρας των αρχαιρεσιών τον εκλογικό κατάλογο των μελών, τη σφραγίδα και το βιβλίο των πρακτικών των εκλογών, την κάλπη και τα ψηφοδέλτια σφραγισμένα. Σφραγίζει με επιμέλεια την κάλπη και με την παρουσία των υποψηφίων ή των αντιπροσώπων τους, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας και καλεί τους εκλογείς και τους διανέμει τα ψηφοδέλτια για να ψηφίσουν, ελέγχοντας προσεκτικά την ταυτότητά τους. Επιβλέπει για την κανονική και ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και συντάσσει λεπτομερές πρακτικό. Μετά τις 19.00, και εφόσον δεν βρίσκονται στην αίθουσα άλλοι εκλογείς, αποσφραγίζει την κάλπη, αριθμεί και μονογράφει τα ψηφοδέλτια, απορρίπτοντας τα παραπάνω από τον αριθμό αυτών που ψήφισαν, και προχωρά στην διαλογή. Στη συνέχεια γνωστοποιεί σύμφωνα με τους αριθμούς των ψήφων τους έντεκα (11) επιτυχόντες τακτικούς συμβούλους και τους πέντε (5) επιλαχόντες αναπληρωματικούς του Δ.Σ όπως και τους τρείς (3) επιτυχόντες τακτικούς και τους δύο (2) επιλαχόντες αναπληρωματικούς ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας των τελευταίων επιτυχόντων υποψηφίων και των δύο σωμάτων όπως και των αναπληρωματικών τους, θα κρίνει με κλήρωση τη σειρά της επιτυχίας η Εφορευτική Επιτροπή.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, η Εφορευτική Επιτροπή τοιχοκολλά το αποτέλεσμα στο γραφείο της Αδελφότητας και το ανακοινώνει εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ της Αδελφότητας και στους επιτυχόντες για να συγκροτηθούν σε σώμα. Μετά παραδίδει τη σφραγίδα, την κάλπη, τα ψηφοδέλτια, τον εκλογικό κατάλογο, τον κατάλογο των ψηφισάντων και το βιβλίο πρακτικών της ψηφοφορίας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αδελφότητας, με απόδειξη.

ΕΟΡΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 49

Η Αδελφότητα εορτάζει επίσημα με Αρχιερατική Λειτουργία και αρτοκλασία στο ετήσιο πανηγύρι της την 20ή Οκτωβρίου κάθε έτους, επέτειο της μνήμης του προστάτη της Αδελφότητας «ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ», στην οποία προσκαλούνται εγκαίρως οι ανώτερες Αρχές της πόλης. Τις λεπτομέρειες της εορτής κανονίζει η ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ., στην οποία συμμετέχει και ο Έφορος. Η δαπάνη της εορτής θα βαρύνει το ταμείο της Αδελφότητας.

ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 50

Αν ο αριθμός των μελών της Αδελφότητας μειωθεί κάτω των είκοσι (20), η Αδελφότητα διαλύεται και όλη της η περιουσία τότε θα περιέλθει κατά το ¼ στα φιλανθρωπικά καταστήματα Αργοστολίου (Κραναίας), κατά το ¼ στα φιλανθρωπικά καταστήματα Ληξουρίου (Παλλικής), κατά το ¼ στα φιλανθρωπικά καταστήματα Σάμης και κατά το ¼ στα φιλανθρωπικά καταστήματα Ιθάκης. Η διαχείριση των οικονομικών της Αδελφότητας μέχρι την πλήρη εκκαθάριση θα γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 51

Για κάθε θέμα που θα παρουσιαστεί και το οποίο ενδιαφέρει την Αδελφότητα και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης αποφασίζει το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται στη συνέχεια να ζητήσει την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 52

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

ΑΡΘΡΟ 53

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από πενήντα τρία (53) άρθρα, συντάχθηκε, τροποποιήθηκε και μεταγλωττίστηκε στη δημοτική και ισχύει από την ημέρα που εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Αφού διαβάστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο, ψηφίστηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2010. Υπογράφεται από την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Αδελφότητας, την Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιανουαρίου 2010, όπως ακολουθεί.»

Πειραιάς, 31 Ιανουαρίου 2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO

Απόσπασμα

"Φυτρώνει πανταχού της γης
καταχτητής του απείρου...

...Είν' ο λαός τ' Αργοστολιού
του Ληξουριού τση Πάλης,
τση Πύλαρος, τση Λειβαθώς,
τση 'Ερυσος, τση Σάμης,
ο κόσμος της Κεφαλονιάς,
ο κόσμος της Ιθάκης,
ο κόσμος που γεννήθηκε
πριν γεννηθούν...οι άλλοι!...

Ηλίας Αλυσανδράτος
Λυκειάρχης Φιλολογος

slider1.gif
 Ο καιρός τώρα
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 22 °C
Πέμπτη, 03 Ιούν
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 14 ως 21 °C
Παρασκευή, 04 Ιούν
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 16 ως 23 °C
Έχουμε 7 επισκέπτες σε σύνδεση

188
Φύλλο 189
Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2014


"Της Πελοποννήσου Θείος βλαστός, και Κεφαλληνίας ο πολύτιμος θησαυρός, και πάσης Ελλάδος το καύχημα το μέγα. Γεράσιμε Θεόφρων, σκέπε τους δούλους σου."

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
Ionian Group Attica Group ΡΟΜΠΟΛΑ Passarella Kefalonian Lines
Copyright (C) 2010-2011 - "ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ"
Powered by Elxis - Open Source CMS.